امکان چاپ لوگو یا نوشته مورد نظر شما روی هر کدام از محصولات آزمایشگاه یا مکان چاپ چهار رنگ روی هر کدام از ظروف دارویی – برای سفارش  های با تیراژ بالا

تعداد – در کارتن قیمت واحد – ریال اندازه نام محصول ردیف
500 80/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 1
300 110/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 2
120 200/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 3
80 220/000 400ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 4
60 250/000 600ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 5
48 300/000 800ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 6
36 400/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 7
18 520/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 8
12 1/030/000 3000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 9
24 1/200/000 مجموعه پنج عددی-100-250-400-600-800-1000ml بشر استوانه ای 10
24 2/070/000 مجموعه هشت عددی-50-100-250-400-600-800-1000-2000ml بشر استوانه ای 11
12 3/100/000 مجموعه نه عددی – 50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000ml بشر استوانه ای 12
500 80/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 13
300 110/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 14
300 200/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 15
140 250/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 16
84 350/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 17
24 980/000 مجموعه پنج عددی-50-100-250-500-1000ml بشر مخروطی 18
36 380/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 19
60 480/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  20
36 740/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  21
12 1/260/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 22
50 300/000 25ml حک شده استوانه مدرج 23
50 370/000 50ml حک شده استوانه مدرج 24
50 490/000 100ml حک شده استوانه مدرج 25
24 690/000 250ml حک شده استوانه مدرج 26
24 740/000 500ml حک شده استوانه مدرج 27
12 2/000/000 1000ml حک شده استوانه مدرج 28
50 200/000 125ml چاپ دار ارلن دهانه باریک 29
36 410/000 250ml حک شده ارلن در پیچ دار  30
24 490/000 500ml حک شده ارلن درپیچ دار  31
500 90/000 6.5 c.m قیف 32
150 140/000 10 cm قیف 33
30 400/000 15 cm قیف 34
48 200/000 125ml پی ست 35
48 220/000 250ml پی ست 36
60 250/000 500ml پی ست  37
48 300/000 1000ml پی ست  38
48 230/000 125ml بطری در دار  39
48 280/00 250ml بطری در دار  40
60 310/000 500ml بطری در دار 41
48 360/000 1000ml بطری در دار  42
23/000 Q-01 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 43
40/000 Q-02 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 44
20/000 Q-03 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 45
لوازم پلی پروپیلن آزمایشگاه
استوانه مدرج پلی پروپیلن آزمایشگاه
بالن پلی پروپیلن آزمایشگاه
بطری در دار پلی پروپیلن آزمایشگاه
بشر پلی پروپیلن آزمایشگاه
پی ست پلی پروپیلن آزمایشگاه
در پیچی پروپیلن آزمایشگاه
ارلن مایر پروپیلن آزمایشگاه
قیف پروپیلن آزمایشگاه