امکان چاپ لوگو یا نوشته مورد نظر شما روی هر کدام از محصولات آزمایشگاه یا مکان چاپ چهار رنگ روی هر کدام از ظروف دارویی – برای سفارش  های با تیراژ بالا

تعداد – در کارتن قیمت واحد – ریال اندازه نام محصول ردیف
500 100/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 1
300 130/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 2
120 250/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 3
80 260/000 400ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 4
60 300/000 600ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 5
48 360/000 800ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 6
36 500/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 7
18 650/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 8
12 1/250/000 3000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 9
24 1/500/000 مجموعه پنج عددی-100-250-400-600-800-1000ml بشر استوانه ای 10
24 2/500/000 مجموعه هشت عددی-50-100-250-400-600-800-1000-2000ml بشر استوانه ای 11
12 3/700/000 مجموعه نه عددی – 50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000ml بشر استوانه ای 12
500 100/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 13
300 130/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 14
300 250/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 15
140 300/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 16
84 420/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 17
24 1/200/000 مجموعه پنج عددی-50-100-250-500-1000ml بشر مخروطی 18
36 450/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 19
60 580/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  20
36 900/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  21
12 1/500/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 22
50 360/000 25ml حک شده استوانه مدرج 23
50 450/000 50ml حک شده استوانه مدرج 24
50 600/000 100ml حک شده استوانه مدرج 25
24 850/000 250ml حک شده استوانه مدرج 26
24 900/000 500ml حک شده استوانه مدرج 27
12 2/500/000 1000ml حک شده استوانه مدرج 28
50 125ml چاپ دار ارلن دهانه باریک 29
36 500/000 250ml حک شده ارلن در پیچ دار  30
24 600/000 500ml حک شده ارلن درپیچ دار  31
500 120/000 6.5 c.m قیف 32
150 170/000 10 cm قیف 33
30 500/000 15 cm قیف 34
48 250/000 125ml پی ست 35
48 300/000 250ml پی ست 36
60 350/000 500ml پی ست  37
48 400/000 1000ml پی ست  38
48 280/000 125ml بطری در دار  39
48 350/00 250ml بطری در دار  40
60 400/000 500ml بطری در دار 41
48 450/000 1000ml بطری در دار  42
30/000 Q-01 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 43
50/000 Q-02 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 44
30/000 Q-03 در پیچی بطری کوچک- کد در پیچی 45
لوازم پلی پروپیلن آزمایشگاه
استوانه مدرج پلی پروپیلن آزمایشگاه
بالن پلی پروپیلن آزمایشگاه
بطری در دار پلی پروپیلن آزمایشگاه
بشر پلی پروپیلن آزمایشگاه
پی ست پلی پروپیلن آزمایشگاه
در پیچی پروپیلن آزمایشگاه
ارلن مایر پروپیلن آزمایشگاه
قیف پروپیلن آزمایشگاه