تعداد – در کارتن قیمت واحد – ریال اندازه نام محصول ردیف
500 26/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 1
300 36/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 2
120 65/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 3
80 70/000 400ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 4
60 80/000 600ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 5
48 95/000 800ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 6
36 100/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 7
18 170/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 8
12 340/000 3000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 9
24 مجموعه پنج عددی-100-250-400-600-800-1000ml بشر استوانه ای 10
24 مجموعه هشت عددی-50-100-250-400-600-800-1000-2000ml بشر استوانه ای 11
12 مجموعه نه عددی – 50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000ml بشر استوانه ای 12
500 26/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 13
300 36/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 14
300 65/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 15
140 80/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 16
84 100/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 17
24 مجموعه پنج عددی-50-100-250-500-1000ml بشر مخروطی 18
48 120/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 19
48 155/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  20
24 240/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  21
12 420/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 22
50 140/000 25ml حک شده استوانه مدرج 23
50 190/000 50ml حک شده استوانه مدرج 24
50 210/000 100ml حک شده استوانه مدرج 25
24 300/000 250ml حک شده استوانه مدرج 26
24 320/000 500ml حک شده استوانه مدرج 27
12 840/000 1000ml حک شده استوانه مدرج 28
50 65/000 125ml چاپ دار ارلن دهانه باریک 29
36 140/000 250ml حک شده ارلن در پیچ دار  30
24 190/000 500ml حک شده ارلن درپیچ دار  31
50 80/000 100ml چاپ دار بالن 32
500 26/000 6.5 cm قیف 33
150 48/000 10 cm قیف 34
48 60/000 125ml پی ست 35
48 70/000 250ml پی ست 36
60 80/000 500ml پی ست  37
48 100/000 1000ml پی ست  38
48 60/000 125ml بطری در دار  39
48 70/00 250ml بطری در دار  40
60 80/000 500ml بطری در دار 41
48 100/000 1000ml بطری در دار  42
 17/000  تیوپ T-01 با در اسپیرال رطوبت گیر- 10 قرص جوشان 33 میلیمتری ظروف دارویی- قوطی قرص جوشان  43
  تیوپ T-02 با در اسپیرال رطوبت گیر- 20 قرص جوشان 27 میلیمتری ظروف دارویی- قوطی قرص جوشان  44
 تیوپ T-03 با در اسپیرال رطوبت گیر- 10 قرص جوشان 27 میلیمتری ظروف دارویی- قوطی قرص جوشان  45
 13/150  بدنه قوطی کد E-00 – حجم 50 میلی لیتر ظروف دارویی- قوطی قرص و پودر  46
 14/500   بدنه قوطی کد E-01 – حجم 125 میلی لیتر ظروف دارویی- قوطی قرص و پودر  47
 24/500   بدنه قوطی کد E-03 – حجم 250 میلی لیتر ظروف دارویی- قوطی قرص و پودر  48
 26/300      E-01 قوطی قرص با در لولایی – کد ظروف دارویی- قوطی قرص و مایعات  49
 28/000      E-03 قوطی قرص با در لولایی – کد ظروف دارویی- قوطی قرص و مایعات  50
 7/200    M-03 در پیچی با واشر سیل آلومینیومی- کد درپیچی  51
 14/000   M-01 در پیچی با واشر سیل آلومینیومی – کد درپیچی  52

امکان چاپ لوگو یا نوشته مورد نظر شما روی هر کدام از محصولات آزمایشگاهی

امکان چاپ چهار رنگ روی هر کدام از ظروف دارویی – برای سفارش  های با تیراژ بالا