امکان چاپ لوگو یا نوشته مورد نظر شما روی هر کدام از محصولات آزمایشگاهیامکان چاپ چهار رنگ روی هر کدام از ظروف دارویی – برای سفارش  های با تیراژ بالا

 

تعداد – در کارتن قیمت واحد – ریال اندازه نام محصول ردیف
500 60/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 1
300 80/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 2
120 145/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 3
80 160/000 400ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 4
60 185/000 600ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 5
48 220/000 800ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 6
36 260/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 7
18 375/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 8
12 750/000 3000ml چاپ دار-حک شده بشر استوانه ای 9
24 865/000 مجموعه پنج عددی-100-250-400-600-800-1000ml بشر استوانه ای 10
24 1/450/000 مجموعه هشت عددی-50-100-250-400-600-800-1000-2000ml بشر استوانه ای 11
12 2/200/000 مجموعه نه عددی – 50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000ml بشر استوانه ای 12
500 60/000 50ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 13
300 80/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 14
300 145/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 15
140 185/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 16
84 260/000 100ml چاپ دار-حک شده بشر مخروطی 17
24 730/000 مجموعه پنج عددی-50-100-250-500-1000ml بشر مخروطی 18
48 1275/000 250ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 19
48 360/000 500ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  20
24 550/000 1000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار  21
12 930/000 2000ml چاپ دار-حک شده بشر دسته دار 22
50 240/000 25ml حک شده استوانه مدرج 23
50 330/000 50ml حک شده استوانه مدرج 24
50 360/000 100ml حک شده استوانه مدرج 25
24 520/000 250ml حک شده استوانه مدرج 26
24 550/000 500ml حک شده استوانه مدرج 27
12 1/450/000 1000ml حک شده استوانه مدرج 28
50 150/000 125ml چاپ دار ارلن دهانه باریک 29
36 320/000 250ml حک شده ارلن در پیچ دار  30
24 430/000 500ml حک شده ارلن درپیچ دار  31
30 315/000 15 c.m قیف 32
500 65/000 6.5 cm قیف 33
150 110/000 10 cm قیف 34
48 145/000 125ml پی ست 35
48 160/000 250ml پی ست 36
60 185/000 500ml پی ست  37
48 230/000 1000ml پی ست  38
48 145/000 125ml بطری در دار  39
48 160/00 250ml بطری در دار  40
60 185/000 500ml بطری در دار 41
48 230/000 1000ml بطری در دار  42
لوازم پلی پروپیلن آزمایشگاه
استوانه مدرج پلی پروپیلن آزمایشگاه
بالن پلی پروپیلن آزمایشگاه
بطری در دار پلی پروپیلن آزمایشگاه
بشر پلی پروپیلن آزمایشگاه
پی ست پلی پروپیلن آزمایشگاه
در پیچی پروپیلن آزمایشگاه
ارلن مایر پروپیلن آزمایشگاه
قیف پروپیلن آزمایشگاه